اگر سد دفاعی پوستتون صدمه دیده ، قطعا این نشانه ها را دارید .

1- لک شدن صورت 

2 - برون ریزی 

3 - التهاب 

4 - چین و چروک 

5 - تحریکات اگزما مانند 

6 - بی آبی و کدری پوست 

7 - پوسته پوسته شدن پوست 

8 - تحریک آلرژی و حساسیت پوست 

9 - یک دست نبودن بافت پوست